GIÁ TRỊ CỐT LÕI
--------------------------------------------------------------
Con người DC chính là giá trị cốt lõi của công ty.
Bằng tình yêu, sự chính trực, tôn trọng, công bằng
à đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh.

 

TÌNH YÊU

CHÍNH TRỰC

SỰ TÔN TRỌNG
Nhân viên bắt đầu công việc
của DC bằng tình y , sự nhiệt
huyết và quyết tâm cao nhất.
Trong cách ứng xử công
việc và các dao dịch với
khách hàng.
Tất cả đều trên nguyên
tắc tôn trọng, với công ty,
cộng đồng và quan hệ đối tác .
 

SỰ CÔNG BẰNG

ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP
Công bằng với nhân viên , khách
hàng và trong quan hệ đối tác
với các nhà cung cấp.
Với mỗi nhân viên của DC
thì đây là yếu tố đầu tiên
và cốt lõi. 
 
TRIẾT LÝ KINH DOANH
-----------------------------------------------------------------------------------
Phát triển bền vững, tập trung chú trọng về chất lượng
sản phẩm, luôn tìm hiểu sáng tạo để ngày càng hoàn thiện.
Hướng đến 1 mục tiêu duy nhất: Trở thành 1 biểu tượng
duy nhất trong long khách hàng về chất lượng.