SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT DC
CƠ CẤU BỘ MÁY CỦA CÔNG TY
Hiện nay cơ cấu tổ chức quản lý công ty bao gồm:

Hội đồng quản trị.
 
Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty Cổ phần Kiến Trúc Nội Thất DC gồm 01 (một) Chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 (bốn) thành viên với nhiệm kỳ là 5 (năm) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có trách nhiệm giám sát hoạt động của Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng  quản  trị  do  Pháp  luật,  Điều  lệ  Công  ty  và  Nghị  quyết ĐHĐCĐ quy định.

Ban kiểm soát.
 
Ban  kiểm  soát  của  Công  ty  Cổ  phần  Kiến Trúc Nội Thất DC  bao  gồm  04  (bốn) thành viên. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 (năm) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập BCTC nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Giám đốc.

Ban Giám đốc
 
Ban Giám đốc của Công ty bao gồm 05 (năm người): 01 Giám đốc điều hành và 04 Giám đốc phụ trách chuyên môn. Giám đốc điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Các Giám đốc chuyên môn chịu trách nhiệm trong từng lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm báo cáo trước Giám đốc điều hành về các nội dung công việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc được Giám đốc điều hành ủy quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các phân xưởng nhà máy

Bao gồm các phân xưởng 1,2,3. Chịu trách nhiệm triển khai công việc theo chỉ đạo của công ty

Phòng vật tư, phòng kỹ thuật

Chịu trách nhiệm điều hành các tổ sản xuất kiểm tra bảo trì và phải chịu trách nhiệm công nhiệm công việc trước giám đốc kỹ thuật

phòng dự án, phòng dân dụng

Chịu sự điều hành trực tiếp của trưởng phòng kinh doanh

Phòng kế toán, phòng hành chính nhân sự